+ PHẦN MỀM LED MPLAYER cho card LS - Q1

http://www.mediafire.com/download/njqf9hnxsd1d455/LED+MPlayer+Software%28V1.1.9%29+for+LS-Q1.exe

+ VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LED MPLAYER cho card LS - Q1

https://wn.com/h%C6%AF%E1%BB%A0ng_d%E1%BA%AAn_s%E1%BB%AC_d%E1%BB%A4ng_ph%E1%BA%A6n_m%E1%BB%80m_m%C3%80n_h%C3%8Cnh_led_mplayer_card_ls_q1

+ PHẦN MỀM LEDEDIT cho mạch T1000

http://www.mediafire.com/download/gwbs98c4vvw9262/ledEdit+moi.zip

+ PHẦN MỀM LED HD2018 CHO CARD HD 1 MẦU-3 MẦU

http://huidu.cn/download/showdownload.php?id=221&lang=en

+ PHẦN MỀM LED HDPLAYER CHO CARD HD FULL COLOR

http://huidu.cn/download/showdownload.php?id=30&lang=en